Regulamin systemu sprzedaży online biletów Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

 

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:

1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego między Kupującym, a Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych oraz

2) spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.biletyonline.starakopalnia.pl:

a) wprowadzenie danych Kupującego,

b) wybór wydarzenia i liczby biletów,

c) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,

d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 1. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów indywidualnych (do 14 pojedynczych biletów) – na zwiedzanie indywidualne Starej Kopalni z przewodnikiem lub biletów grupowych na zwiedzanie Starej Kopalni z przewodnikiem (od 15 – do 30 biletów w ramach jednej grupy z przewodnikiem). Dodatkowo system sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.

 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 5. Administratorem danych osobowych jest Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych Tel.: 74 66 70 900, e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl.

 6. Dane będą przetwarzane w ramach:

  1. sprzedaży biletów w celu realizacji umowy sprzedaży biletów, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów;

  2. jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 7. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu będzie przetwarzał wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.I.2016.119.1), zwane dalej RODO.

 8. Podanie danych wskazanych w pkt 7 lit. a jest niezbędne do wykonania umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało tym, że zawarcie umowy nie będzie mogło być zrealizowane.

 9. Podanie danych wskazanych w pkt 7 lit. b jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością otrzymania przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 10. Kupującemu przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 11. Podane dane będą ujawniane jedynie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 12. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i ewentualnych roszczeń, oraz do momentu wycofania udzielonej zgody lub uzyskania informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 13. Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą wykorzystywane do celów informacji o promocjach oferowanych przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.

 14. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu Kupujący powinien przesłać informację z żądaniem na adres marketing@starakopalnia.pl.

 15. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 16. Kupujący w razie wątpliwości ma prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@starakopalnia.pl lub listownie: Park Wielokulturowy– Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.

 17. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 18. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

 19. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 20. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 21. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy Welcome Center Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 22. Bilety ulgowe przysługują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom do ukończenia 25. roku życia, emerytom, rencistom, emerytowanym górnikom wałbrzyskiego zagłębia węglowego, posiadaczom Wałbrzyskiej Karty „Rodzina 3 Plus” i posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia do Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu - są nieważne.

 23. Kupujący jest zobowiązany do okazania biletu w recepcji znajdującej się w kawiarni Sztygarówka na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 24. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu informuje o braku możliwości zwrotów biletów zakupionych na oznaczony dzień lub okres świadczenia usługi (zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta).

 25. W uzasadnionych przypadkach (prośbę należy przestawić pisemnie), istnieje możliwość zmiany daty wykorzystania biletów na zwiedzanie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, jeżeli zostanie to zgłoszone na 2 dni robocze przed realizacją usługi.

 26. Z powodu organizowanych wydarzeń, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu informuje o możliwości ograniczeń w ruchu turystycznym oraz o możliwości zmiany tras.

 27. Wszystkie informacje na temat trasy zwiedzania i wydarzeń odbywających się na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, cennika, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie www.starakopalnia.pl, a także uzyskać można w  Welcome Center (tel.:+48 74 667 09 70, e-mail: recepcja@starakopalnia.pl)

 28. Po dokonaniu zakupu biletów grupowych należy poinformować Welcome Center o dokonaniu zakupu (tel.:+48 74 667 09 70, e-mail: recepcja@starakopalnia.pl). Zwiedzanie w języku obcym dla grup zorganizowanych zakupione online może być realizowane w języku angielskim lub niemieckim po uprzedniej awizacji. Zmiana terminów realizacji zakupionej usługi istnieje jedynie w przypadku zakupu biletów grupowych na zwiedzanie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, poprzez kontakt z Welcome Center, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu oraz dostępności terminów zwiedzania.

 29. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji w związku z czym Kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.

 30. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 31. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu może odmówić wstępu na teren oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.

W wyżej wymienionych przypadkach zwrot pieniędzy za zakupione bilety nie obowiązuje.

 1. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

 2. Regulamin zwiedzania Starej Kopalni znajduje się na stronie www.starakopalnia.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim.